Menüyü Kapat

İdari Birimler

İNSAN KAYNAKLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek,
 2. Üniversitenin akademik ve idari personel politikası ve stratejisini planlamak,
 3. Üniversitenin organizasyon yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek ve denetlemek,
 4. İhtiyaç duyulan akademik ve idari personel sayısını ve niteliğini belirlemek veya belirlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasını planlamak ve koordine etmek,
 5. Üniversitede görev yapmak üzere başvuran veya atanan idari ve akademik personel adaylarının niteliklerinin değerlendirilmesini ve uygun görülenlerin işe alınmasını koordine etmek,
 6. Akademik ve idari personelin başarısını, uyum düzeyini, motivasyonunu ve verimliliğini artırıcı düzenlemeleri planlamak ve gerçekleştirilmesini koordine etmek,
 7. Akademik ve idari personelin performansının değerlendirilmesi için başarı ölçekleri geliştirilmesini sağlamak ve denetlemek,
 8. İdari personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının saptanmasına yönelik yöntemlerin araştırılması, uygulanacak yöntemin belirlenmesi ve periyodik olarak eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
 9. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak,
 10. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 11. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek,
 12. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Whatsapp Destek Hattı