Menüyü Kapat

İdari Birimler

İHALE İLANI

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ’NDEN

 

Eğitim ve büro mobilyası alımı işi Ankara Bilim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin

 

a) Adresi

: Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle /ANKARA    

b) Telefon ve faks numarası

: 0(312) 397 0149

c) İhale dokümanının görülebileceği adres

: Ankara Bilim Üniversitesi İdari İşler Birimi Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle /ANKARA

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 15 kalem eğitim ve ofis mobilyası alımı 

b) Teslim yeri

: Ankara Bilim Üniversitesi   

c) Teslim tarihi

: 30 gün

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Ankara

b) Tarihi ve saati

: 24/06/2021 Saat: 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2.  Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. Alt yüklenici çalıştırılması halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

4.1.7. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9.  İhale dokümanının alındığını gösterir belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4.3.2. Tedarik edilecek malzemelerin, numuneleri, katalogları, fotoğrafları, teklif edilen malzemelerin ihtiyaç listesinde belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların ve benzeri tanıtım materyallerinin de verilmesi gerekmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %1 (yüzdebir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Ankara Bilim Üniversitesi İdari İşler Birimi Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Whatsapp Destek Hattı