Menüyü Kapat

İdari Birimler

GENEL SEKRETER GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
 2. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek,
 3. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan karaların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
 4. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 5. Kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve bağlı diğer birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek,
 6. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
 7. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
 8. Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak,
 9. Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
 10. Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcılarıyla koordinasyon halinde olmak,
 11. Üniversiteye EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), üzerinden gelen evrakların dağıtımını yapmak. Üniversitenin iç ve dış yazışmalarında imza yetkisini kullanmak ve bu yetkiyi gerektiğinde yardımcılarına devretmek,
 12. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden gelen yazıları parafe etmek,
 13. Yönetim kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak,
 14. Üniversiteyi Bakanlık, Valilik, Belediye Başkanlığı vb. kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek,
 15. Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili daire başkanlıklarını koordine etmek,
 16. Genel Sekreter Yardımcılarıyla ve daire başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak,
 17. Basın ve Halkla İlişkiler ile Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini sağlamak,
 18. Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Yönetim kurulu, Senato ve Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
 19. Genel Sekreter görevleri itibariyle Rektöre karşı sorumludur.
Whatsapp Destek Hattı