icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)


"İç Mimarlık ve Tasarımı", büyüklüğü bir odadan bir büyük hastahaneye veya benzeri büyüklükte yapılara uzanan iç hacimlerin mekanlaştırılması için yapılan tasarım/ proje etkinlik ve hizmetlerine denir. Bu çalışmalardan ve sonuç eserlerden beklenen kullanıcıları, mal sahiplerini, ortamın ait olduğu kültürleri ve toplumu her boyutta tatmin ve temsil etmeleri, yaşam için ilham vermeleri, değişen şartlara uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmalarıdır .

Türkiye’de 1970’li yıllarda iç mimari tasarımla ilgilenen bazı mimarlar 1976 yılında bir oda olarak örgütlenmiştir. ‘İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı’ adıyla çalışan bölümler ise 1983-1984 akademik yılından itibaren kurulmuştur. Buradaki ‘çevre tasarımı’ kavramı ısı, ışık, ses, nem, gibi çevresel fizik konularına, insan-çevre ilişkileri, antropometri ve ergonomi gibi insan bilimleri ve araştırmaları konularına değinmektedir.

A. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Mezunlarının Çalışabileceği Güncel Mesleki Alanlar:
Türkiye’nin sağlık, konut, turizm-ağırlama hizmetleri, eğitim, büyük ticaret, büyük ofis sektörlerinde çok hızlı büyümesi ve yapılaşma üretiminin çok artması, çok sayıda sığınmacı için alternatif barındırma alanları üretmesi, yurt dışında alınan ihalelerde dünya ikincisi durumuna gelmesi, yapılı çevre tasarımı çerçevesinde mimari ve iç mimari tasarımı alanlarında tasarımcı ve projeci taleplerini arttırmıştır. Ülkemizin tarihi yapı stokunun yenilenmesi sırasında iç mekanların yeni kullanımlara dönüştürülmesi de önemli bir çalışma alanı olmuştur. Bu tasarım ortamlarının beklentilerini karşılamak için güncel araştırmaları bilen, milli değerleriyle profesyonelce tasarıma yaklaşabilen bir tasarımcı ve projeci insan gücüne ciddi bir ihtiyaç oluşmuştur.

Ankara Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, bu ihtiyacı karşılamak için böyle bir geçmişe sahip meslek alanında yeni gereksinimlere karşılık verecek çok boyutlu bir eğitim-araştırma kimliğini, çok arayüzlü ve disiplinlerarası bir tasarım yaklaşımıyla ele almayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Bölümümüz ‘Program Kimliği‘ olarak beş boyut ve on arayüz tanımlamıştır.

B. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün Kimlik Boyutları
Bölümümüzün öğrencilerinin, eğitim ve araştırma ortamı ile paylaşıp geliştireceği kimlik boyutlarından birincisi alanımızın temelini oluşturan ‘Mekan Anlayışımız’ ikincisi ise ‘Tasarım Anlayışımız’ olacaktır. Mekan ve tasarım anlayışlarını eğitimde ve uygulamalı çalışmalarda kullanırken ‘Güncel Tasarım Değerleri ve Tartışmaları’ ile ‘Medeniyet Değerlerimiz’ göz önüne alınacaktır. Beşinci kimlik boyutu ise proje üretmeye yönelik eğitim süreçlerini ve profesyonel hizmet verme bilincini içselleştirecek ‘Bir Disiplin Olarak İç Mimarlık’ tanımlamasıdır. Bu konuyu profesyonel uzman danışmanlarımız ve endüstri ileri gelenleri ile oluşturacağız. Bölümün eğitim ve araştırma çalışmalarında yukarda sözü edilen tasarım kimliği araştırmalarının, medeniyetimize, toplum sistemimize, yapılı çevre kültürlerimize, insanlarımıza uygun olması kadar ülkemizin bölgesi ve küresel ihtiyaçlarına da yanıt vermesi beklenecektir. Böylece Türkiye’nin dışa açılan imalat ve inşaat sektörleri desteklenecek ve iç tasarım ve projelendirme için iş imkanı artacaktır.

C. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüzün Eğitim ve Araştırmada Yoğunlaşacağı Güncel Tasarım Arayüzleri
Tasarım arayüzleri tasarım alanında sürekli olan arayış, araştırma ve tartışmalarından çıkmaktadır. Bunlardan bölüm gündemini oluşturan ve araştırmalarında ve eğitim programı içinde karşılıklarını dersler ve tasarım stüdyo konuları olarak bulacak arayüzler şu konuları kapsayacaktır:

Çevresel tasarım, ısı , ışık, ses, insan-çevre ilişkileri. Tasarım stratejileri, proje üretme stratejileri, disiplinlerarası çalışma ve iyi örnekler. Malzeme tanıma, teknoloji kullanma, detaylar ve iyi örnekler. Tasarım ve verileri için iletişim, ifade teknikleri ve görselleştirme. Tasarım ve yapım teknolojileri ve iyi örnekler. Sanatlar ve zenaatlerin anlaşılması ve uygulanması, iyi örnekler. Yapı tipolojileri: mesken, sağlık, eğitim, ağırlama, eğlence ve benzeri alanlarda iyi örnekler. Disiplini tanımlayan yasaların, yönetmeliklerin, yönergelerin ve standartların bilinip içselleştirilmesi, İnsan, kültür, toplum, tarih ve iç mekan ilişkileri ve anlam tartışmaları. Bu boyutlar ve arayüzler bizim medeniyet anlayışımızla kimliklerine kavuşacaktır. İç mimarlık kavramlarına yön verecek yorumları yapmak için önce insanı ve insanımızı, kültürü ve kültürlerimizi, topluluğu ve topluluklarımızı, toplumu ve toplumumuzu anlamak ve öğrenmek gerekecektir.

Ankara Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olarak bu çerçevede öğrencilerimizi, öğretim elemanlarımızı, danışmanlarımızı ve ilgili sektör temsilcilerini bölüm çalışmalarına ortak edeceğiz. Bu ortaklığı yalnızca eğitimde değil temel araştırma, ürün geliştirme ve diğer uygulamalı araştırmalar alanında da yoğun bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimizin bu alanların hepsine katılmalarını ve tecrübe edinmelerini bekliyoruz.