2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu

24 Haziran 2024 / Pazartesi

2023-2024 Yaz Okulu   Akademik takvime göre ; aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

2023-2024 AKADEMİK YILI YAZ OKULU

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

26 Haziran 2024 Çarşamba

28 Haziran 2024 Cuma

Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri ve ders kayıtları

01 Temmuz 2024 Pazartesi

16 Ağustos 2024 Cuma

Yaz okulu derslerinin başlaması - sona ermesi

19 Ağustos 2024 Pazartesi

23 Ağustos 2024 Cuma

Yaz Okulu Final Sınavları

23 Ağustos 2024 Cuma

28 Ağustos 2024 Çarşamba

Yazokulu harf notlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi (girişler son gün saat 23.59'a kadar devam edecektir)

29 Ağustos 2024 Perşembe

 

Yaz okulu harf notlarının öğrenci bilgi sisteminde duyurulması (Saat: 18:00'dan sonra)

 

 

 

 

Yaz Okulu Ücretleri;

Hazırlık sınıfı Türk öğrenciler                                          25.000 TL

Hazırlık Sınıfı Yabancı Uyruklu öğrenciler için                   900 ABD Dolarıdır.

 

Bölüm Türk öğrencileri için AKTS başına  2.500 TL ,

Bölüm Yabancı Uyruklu Öğrenciler için AKTS başına 80 ABD Doları ,

olarak belirlenmiştir.

 

YAZ OKULU ÖDEME BİLGİLERİ

Ankara Bilim Üniversitesi

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

TÜRKLİRASI (TL)

Hesap No: 103855339

IBAN : TR84 0003 2000 0000 0103 8553 39

DOLAR (USD)

Hesap No:103848765

IBAN :TR72 0003 2000 0000 0103 8487 65

İşlem Açıklaması olarak ( Ad Soyad Tc Kimlik No Yaz Okulu Ücreti ) yazılmasını rica ederiz.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Öğrenci, yaz öğretiminde toplam AKTS’si 21’i aşmamak üzere ders alabilir.
 2. Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersler ile üst sınıfa ait dersleri de alabilir. Derslerde en son alınan not geçerlidir.
 3. Yaz öğretiminde ders ekleme-bırakma ve geç kayıt işlemi uygulanmaz. Yaz öğretiminde sadece dersten çekilme işlemi uygulanır. Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde, dersten çekilen öğrencinin ders için ödediği yaz öğretimi ücreti iade edilmez. Bir dersin kapatılması durumunda o ders için ödenen ücret iade edilir.
 4. Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz Öğretiminde öğrenciler, kayıt oldukları dersin, uygulama, laboratuvar ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerine, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve dersin final sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır. Tekrar edilen uygulamalı derslerin uygulama kısımlarına koşulsuz devam zorunluluğu vardır.
 5. ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul kurulları tarafından uygun görülmek kaydıyla diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. Ancak, bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış olması ve alınacak derslerin eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
 6. Bir ön lisans öğrencisi, mezun oluncaya kadar, diğer üniversitelerden toplamda en fazla 2 ders alabilir.
 7. Bir lisans öğrencisi, mezun oluncaya kadar, diğer üniversitelerden toplamda en fazla 4 ders alabilir.
 8. Yaz Okulunda adı ve kodu farklı eş değer dersleri üniversitemiz dışından veya üniversitemiz içinden başka bölüm/programdan alacak üniversitemiz öğrencileri için, ilgili bölüm/program başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı alınır.
 9. Yaz Okulunda üniversitemiz içinde açılmış bir ders veya eşdeğeri bir ders başka bir üniversiteden alınamaz.
 10. Açılması istenen derslerin belirlenmesi için yapılan talep toplama (ön kayıt) işlemi derslere kayıt yaptırma anlamına gelmez. Yaz Okulunda ders almak için kesin kayıt yaptırmak zorunludur.
 11. Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
 12. Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitemiz ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre yapılır.
 13. Yaz okulunda aldığı ve başardığı dersler sonucunda mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanır.
 14. Yaz Okulunda açılmasını istediğiniz ders/derslerin dilekçe yolu ile info@ankarabilim.edu.tr adresine imzalı olacak şekilde iletilmesi gerekmektedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin ise sadece “Hazırlık Yaz Okulu” şeklinde belirtmeleri yeterlidir.
 15. Başka üniversite öğrencisinin kendi üniversitesinin ilgili kurul kararı ile üniversitemizden ders alması uygundur. Başka üniversite öğrencisinin üniversitemizden ders alması halinde kendi öğrencimize uygulanan ücret alınacak, farklı ücretlendirme yapılmayacaktır.

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Ankara Bilim Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Ankara Bilim Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 14’üncü maddesi ile ek 26’ncı maddesi, 3/12/2020 tarih ve 31323 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ankara Bilim Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 4/04/2021 tarih ve 31444 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü veya yüksekokulların yönetim kurullarını,
 2. Mütevelli Heyet: Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 3. Rektör: Ankara Bilim Üniversitesi Rektörünü,

ç)   Senato: Ankara Bilim Üniversitesi Senatosunu,

 1. Üniversite: Ankara Bilim Üniversitesini,
 2. Yönetim Kurulu: Ankara Bilim Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amacı, Esasları ve Derslerin Açılması

Yaz öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

 1. Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim ve öğretim kapasitesini artırmak,
 2. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, İngilizce hazırlık eğitimini erken veya geç tamamlamalarından kaynaklanan ders/dönem düzensizliğini yaz öğretiminde gidermelerini sağlamak,
 3. Öğrencilerin, güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları ancak başarısız oldukları ve alamadıkları dersleri yaz aylarında açmak suretiyle başarısız öğrencilere imkân sunmak,

ç)  Yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede zaman kazandırmak,

 1. Kayıtlı oldukları programları izlemede zaman kazandırmak amacı ile başarılı öğrencilerin (ortalaması 2.50 ve üzeri olan) üst sınıfa ait derslerini yaz aylarında alabilmelerine imkân sağlamak,
 2. Diğer üniversitelerin öğrencilerinin, Üniversiteden ders almalarına imkân sağlamak.

 

Yaz öğretimi ile ilgili esaslar

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara ilişkin esaslar ve yaz öğretimi akademik takvimi Senato tarafından belirlenir. Yaz Öğretimi uygulama esasları aşağıdadır:

 1. Yaz Öğretimi, sınavlar dâhil yedi haftalık süreyi kapsar,
 2. Yaz Öğretiminde açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir,
 3. İngilizce Hazırlık Sınıfında ise öğrencilerin dil düzeylerine göre haftada 25 ile 30 saat arasında ders yapılır,

ç)       Yaz öğretimi ücretleri kredi başına Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 1. Yaz Öğretimi, öngörülen normal öğrenim süresinin dışındadır. Yaz Öğretiminde geçirilen süre, öğrenim süresine eklenmez.
 2. Yaz Öğretiminde ders almak öğrencinin isteğine ve danışmanının onayına bağlıdır.
 3. Yaz Öğretimi vize ve final sınavları gerektiğinde hafta sonu yapılabilir.

Derslerin tespiti ve açılması

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde açılacak ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri, ilgili fakülte/enstitü/yüksekokulun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve en geç bahar yarıyıl sonu sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilanını izleyen iki gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

 1. Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılmaz. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi esastır.
 2. Yaz Öğretiminde bir dersin açılabilmesi için en az beş öğrencinin kayıt yaptırması gerekir, daha az öğrenci ile ders açılabilmesi için Senato kararı gerekir.
 3. Öğrenci sayısı kırk kişiyi aşmadıkça yeni şube açılmaz.
 4. Yaz Öğretiminde bir öğrencinin farklı bir üniversiteden ders alabilmesi için, alınacak dersin karşılığının Üniversitede açılmamış olması ve ilgili yönetim kurulunun onayı gerekir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Alma ve Dersten Çekilme, Devam Zorunluluğu ve Diğer Üniversitelerden Ders Alma

Ders alma ve dersten çekilme

MADDE 8 – (1) Yaz öğretimi kayıt işlemleri Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlanır. Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam AKTS’si 21’i aşmamak üzere ders alabilir.

 1. Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersler ile üst sınıfa ait dersleri de alabilir. Derslerde en son alınan not geçerlidir.
 2. Yaz öğretiminde ders ekleme-bırakma ve geç kayıt işlemi uygulanmaz. Yaz öğretiminde sadece dersten çekilme işlemi uygulanır. Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde, dersten çekilen öğrencinin ders için ödediği yaz öğretimi ücreti iade edilmez. Bir dersin kapatılması durumunda o ders için ödenen ücret iade edilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz Öğretiminde öğrenciler, kayıt oldukları dersin, uygulama, laboratuvar ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerine, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve dersin final sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır. Tekrar edilen uygulamalı derslerin uygulama kısımlarına koşulsuz devam zorunluluğu vardır.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 10 – (1) Öğrenciler bu Yönergenin 9’uncu maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul kurulları tarafından uygun görülmek kaydıyla diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. Ancak, bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış olması ve alınacak derslerin eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Bir ön lisans öğrencisi, mezun oluncaya kadar, diğer üniversitelerden toplamda en fazla 2 ders alabilir.

(3) Bir lisans öğrencisi, mezun oluncaya kadar, diğer üniversitelerden toplamda en fazla 4 ders alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları Ücretleri ve Öğrenim Ücretleri ile Mezun Olma

Öğretim Elemanları Ücretleri ve Öğrenim Ücretleri

MADDE 11 – (1) Bir öğretim üyesi, Yaz Öğretiminde en fazla üç ders verebilir. Yaz öğretiminde ders verecek öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü sıfır (0) kabul edilir.

(2) Yaz öğretimi eğitim-öğretim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen ücretin dışında belirlenir.

(3) Yaz öğretimi öğrenim ücretleri ve öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti; Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Mezun olma

MADDE 12 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programların son döneminde olan öğrenciler, ek süre elde ettikleri ders veya dersleri yaz öğretiminde almaları ve mezuniyet için gereken koşulları sağlayarak başarılı olmaları halinde yaz öğretimi sonunda mezun olabilirler.

 1. İlişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.
 2. Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır ve yaz öğretimindeki derslerden alınan notlar transkriptlerde yaz öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2023-2024 Yaz Okulu süreçleri ile ilgili tüm bilgiler üniversitemiz akademik takvimine göre www.mu.edu.tr  adresinde ilan edilecektir.

 

Yaz Okulunda Ders Yükü, Ders Alma ve Devam Koşulları

Yaz okulunda yirmi dört krediyi aşmamak üzere en fazla dört ders alınabilir. Üniversitemizden ders alan diğer üniversite öğrencileri yaz okulu öğrenim sürecinde Üniversitemiz Yönetmeliklerine tabi olurlar.

 

Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, yaz okulunda üst sınıftan on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirler.

 

Yaz Okulunda adı ve kodu aynı olan dersleri üniversitemiz içinde başka bölüm/programdan alacak üniversitemiz öğrencileri için yönetim kurulu kararı gerekmez.

 

Yaz Okulunda adı ve kodu farklı eş değer dersleri üniversitemiz dışından veya üniversitemiz içinden başka bölüm/programdan alacak üniversitemiz öğrencileri için, ilgili bölüm/program başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı alınır.

 

Yaz Okulunda üniversitemiz içinde açılmış bir ders veya eşdeğeri bir ders başka bir üniversiteden alınamaz.

Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması devam zorunluluğunu kaldırmaz.

 

Açılması İstenen Dersler İçin Talep Toplama (Ön Kayıt)

 

Yaz Okulunda açılacak derslerin belirlenebilmesi için üniversitemiz öğrencilerinden  talep toplama (ön kayıt) 27 Mayıs-07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Diğer üniversite öğrencilerinden talep toplama (ön kayıt) alınmayacaktır.

 

Üniversitemiz öğrencilerinin https://obs.mu.edu.tr adresinden seçerek yaptıkları taleplere ve bu dersleri verecek öğretim elemanı bulunması durumuna göre Yaz Okulunda açılacak dersler belirlenecektir.

 

Üniversitemiz öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sisteminden Başvuru İşlemleri > Yaz Okulu Ders Ön Talep Toplama menüsünden açılmasını talep ettikleri dersleri seçebilirler.

 

Açılması istenen derslerin belirlenmesi için yapılan talep toplama (ön kayıt) işlemi derslere kayıt yaptırma anlamına gelmez. Yaz Okulunda ders almak için kesin kayıt yaptırmak zorunludur.

 

Talep Toplama (Ön Kayıt) Kılavuzu için tıklayınız. (27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren aktif olacaktır)

 

Üniversitemizden Ders Alacak Diğer Üniversite Öğrencilerinin Kesin Kayıt Esnasında Yapacakları İşlemler

 

https://obs.mu.edu.tr/oibs/summer_app adresinden sisteme girilerek başvuru yapılır.

Başvurusu onaylanan öğrenciler, aldıkları öğrenci numarasını https://aktivasyon.mu.edu.tr adresinden aktif hale getirerek kullanıcı adı alınır.

Kullanıcı adı alındıktan sonra https://kimlik.mu.edu.tr adresine girilir, bu adresten öğrenci bilgi sistemine giriş şifresi alınır.

Kullanıcı adı ve giriş şifresi alındıktan sonra https://obs.mu.edu.tr adresinden giriş yapılarak Yaz Okulunda açılmasına karar verilen derslere kesin kayıt yapılabilir.

 

Diğer Üniversite Öğrenci Başvuru Kılavuzu için tıklayınız. (03 Temmuz 2024 tarihinden itibaren aktif olacaktır)

 

YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERS  LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Derslere Kesin Kayıt İşlemi

 

Kesin kayıt işlemi 03-05 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Kesin Kayıt İşlemleri 03 Temmuz 2024 tarihinde saat 09.00 itibariyle başlayacak, Yaz Okulu Ders Ücreti Ödeme İşlemleri T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya aynı bankanın İnternet Bankacılığından öğrenci numaraları ile yapılacaktır.

 

Seçilen dersler, ücretleri ödenip, kesin kayıt yapıldıktan sonra öğrencinin ve danışmanın onayı ile kesinleştirilir. Kesin kayıttan sonra açılan dersler bırakılamaz ve değiştirilemez.

 

Ders Değiştirme-Bırakma İşlemleri

Ders değiştirme-bırakma işlemleri 08-09 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

- Açılması öngörülen ancak yeterli çoğunluk oluşmadığı için açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrenciler ile kayıt süreleri içinde (08-10 Temmuz 2024) yaz okulu ücreti ödeyip ders kaydı yaptıramayan öğrencilerden, Üniversitemiz öğrencileri akademik danışman aracılığı ile, diğer üniversite öğrencileri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına ulaşarak ders değiştirme-bırakma işlemleri yapabilir, ilave ücret gerektirmeyen derslere kayıt yaptırabilirler.

 

Sınavlar Ve Değerlendirme İle İlgili Esaslar

 

Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.

 

Yaz okulunda alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.

 

Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitemiz ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre yapılır.

 

Yaz okulunda aldığı ve başardığı dersler sonucunda mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanır.

 

Diğer üniversitelerden Üniversitemiz yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren belge verilir. Ayrıca bu bilgiler öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitesine gönderilir.

 

Yaz Okulu Akademik Takvimi

Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri  (Kesin kayıtta ilan edilecektir.)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Ders İçerikleri

İletisim Rehberi

 

NOTLAR

1- Yaz okulu ücretlerinin (yabancı dil hazırlık programı hariç) öğrenci numarası, ad soyadı girilerek yatırılması; EFT ve havale yapılmaması gerekmektedir.

2- Yaz Okulunda Tıp Fakültesi ile Lisansüstü programlar için ders açılmayacaktır.

3- Yaz okulu ücretleri kesin kayıtta ilan edilecektir.

4- Yaz okulunda açılmayan derslere ait ücret iadesi talepleri, 27 Eylül 2024  Cuma günü saat 17:30’a kadar yapılmalıdır.