28 Kasım 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31318

YÖNETMELİK

Ankara Bilim Üniversitesinden:

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Bilim Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ankara Bilim Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin öğrencilerinin gelişimi ile kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. SEM topluma hizmet amacıyla farklı eğitim düzeyindeki katılımcılara yönelik örgün, uzaktan ya da karma eğitim programları düzenler.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite personeli ve öğrencileri ile kamu ve özel sektör ile uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda örgün, uzaktan ya da karma olmak üzere eğitim programları, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri çalışmalar ile alan araştırmaları ve sınav organizasyonları düzenlemek.

b) Ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak personel belgelendirme hizmeti sunmak.

c) Danışmanlık ve proje işlevli araştırmalar yapmak.

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

d) Bilimsel toplantılar düzenlemek, eğitim programları hazırlamak ve yürütmek.

e) Türkiye’nin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit ederek nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek.

f) Eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetlerinin yürütülmesinde Üniversitenin ilgili tüm birimlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak disiplinler arası ortak çalışmalar geliştirmek ve bu alandaki çalışmaları özendirmek.

g) İhtiyaç duyulan alanlarda teknik ve mesleki eğitim standartlarının belirlenmesi, yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması, akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetler yürütmek.

ğ) Dönemsel eğitim programları çerçevesinde, her akademik yılın başında hazırlanan seminer kitapçığında yer alan ve kamuoyuna açık olan yapılandırılmış seminerler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının talepleri üzerine, ihtiyaçlarına yönelik hizmet içi eğitim seminerlerini sözleşmeye dayalı olarak düzenlemek, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları yürütmek.

h) Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile yapılacak işbirliği protokolleri kapsamında eğitim, belgelendirme ve mesleki faaliyetler yürütmek.

ı) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve benzeri ile işbirlikleri gerçekleştirmek.

i) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının benzer birimlerince yürütülen çalışmalara öğretim elemanı desteği vermek.

j) Üniversitenin içinde bulunacağı ya da katkı sağlayacağı tüm eğitim etkinliklerini koordine etmek.

k)  Rektörün belirleyeceği diğer konularda gerekli çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla bir süre ile görevi başında bulunmadığı durumlarda görevi kendiliğinden sona erer ve yerine yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdüre görevlerinde yardımcı olmak amacıyla en fazla iki öğretim elemanı Müdürün önerisi ile Rektör tarafından bir yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin sona ermesiyle müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün yerine vekâlet eden müdür yardımcısının toplantılarda oy hakkı vardır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Merkezin gelişmesinin sürekliliğini sağlayacak çalışmalar yapmak, programlar açılmasını temin etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Yönetim Kurulunun onayından sonra, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Her faaliyet dönemi sonunda, faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin aksamadan yürütülmesi için gerekli Üniversite dışı ve içi her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin projelendirdiği ve yürüttüğü faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, Rektörlükten yetki alarak,  Yönetim Kurulunca belirlenen koşullarda ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.

g) Yönetim Kurulunda kabul edilen personel görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, ileriye dönük projeler geliştirmek, açılacak eğitim programlarını, bu programlarda Üniversiteden veya diğer kurumlardan görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek ve Merkezin bütçesini hazırlamak ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

h) Eğitim programları sonunda verilecek belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ı) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdür tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Süresi bitmeden herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Toplantılar, üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konular hakkında kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin çalışma alanı içindeki faaliyetleri sonunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilecek sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi gibi belgelerin verilme koşullarına ilişkin önerilerini Senatoya sunmak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan bütçeyi onaylamak.

d) Alt birimlerin ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak ve örgütsel yönergeleri hazırlamak.

e) Ortak çalışmalar için kurumlararası işbirliğinin ilke ve kurallarını saptamak ve gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.

f) Merkezin gerçekleştirdiği etkinliklerde asgari ve azami katılımcı sayısını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini yardımcısına devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.